СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ОМЛАДИНА ИНЗБРУК

СПОЈИ

Статут

„Српске Православне Омладине Инсбрук – СПО(Ј)И“

Члан 1.
Име, седиште и област делатности

1. Удружење носи име „Српска Православна Омладина Инсбрук – СПО(Ј)И“
2. Друга и трећа писана означења:
-Друго: Српска Православна Омладина Инсбрук – „Споји“
-Трећа: Омладинско Удружење „Споји“
3.Удружење има своје седиште у Инсбрук и простире се у својој делатности на област Тирол, област целе Аустрије и у каснијем току на област Европе и целог света.
4.Заснивање гране удружења није предвиђено.
5. Грб  удружења је кружног облика. У границама кружног облика налази се на среднини српско-православни Крст и у центру крста двоглави орао. На врху изнад орла налази се српска круна а средином крста натпис „СПОЈИ“, и то тако по средини се налази слово ћирилице „С“, четири таква слова. У позадини је Храм Светог Саве као и статуа српског кралја Карађорђа виђена у Београду. У горњем делу круга стоји ћирилицом написано на српском језику „Српска Православна Омладина Инсбрук“. У доњем делу круга је на немачком „Српска Православна Омладина Инсбрук – Споји“.
6. Застава Удружења је иста као грб али правоуганог облика.
7. Печат Удружења је исти као грб али без позадине што значи без Храма Светог Саве и Статуе, споменика српског краља Карађорђа.
8. Значење грба и заставе:
Српски православни Крст као и Храм Светог Саве имају значење да Удружење стоји у тесној вези са српском православном Црквом и Вером. Четири слова ћирилице „С“ што је скраћеница народне изреке преведене на немачки језик: „Само слога Србина спасава“. Српска круна као и споменик Карађорђа означавају везу са српском традицијом. Писани изрази „СПОЈИ“ на немачком језику „спојити“ „verbinden“ значи да чланови Удружења су тамо где су невоље, да имају жељу да помогну, да су солидарни и са лепом жељом да помогну.

Члан 2.
Смисао и циљ

Удружење својом делатношћу не остварује добит, тежи одржању, нези, промоцији и просвећености српског језика и писма, српске историје и традиције, српске културе, српске православне вере и српског идентитета.
Примарно међу људима земљацима у даљини као и међу Српкиња и Срба и других народа у процесу интеграционог рада.
Даље, Удружење остварује активну везу са српским земљацима и српским организацијама као и активну везу са другим народима.
У даљем, тежиште у раду Удружења је хуманитарни рад у заладању за добробит српскога народа и других етнићких, политичких или опште угрожених особа пре свега у областима бивше Југославије али и свуда где је помоћ потребна.

Члан 3.

Остваривање циљева

1.Сврха удружења треба бити према члану 2 и 3 и остварења материјалних средстава.
2.Што се тиче средстава служи се:
а) Предавањем и окупљањем и друштвеним, заједничким интересима у дискудији и приредбама
б) Организовањем екскурзија, курсева, као и музичких и фолклорних  приредби
ц) Организовање спортских приредби и такмичења у фудбалу, кошарци, тенису и тако даље
д) Издавање различитих публикација, новина, блогова путем интернет презентације итд
е) Предавање у школама и на културним наступима
ф) Ступањем у везу са сличним удружењима
г) Учешће и организација различитих интеграционих окупљања и наступа
х) Учешће и организација различитих хуманитарних акција

3. Материјална средства ће се остваривати кроз:
а) Добровољних чланарина
б) Добровољним прилозима, поклономима и сакупљањем
ц) Поклонима и другим приходима
д) Приходи удружења на начин који је одобрен од надлежних органа

Члан 4.
Врсте чланства

1. Чланови се сврставају као редовни(пуноправни) чланови, почасни чланови и активни оснивачи удружења
2. Редовни(пуноправни) чланови и чланови оснивачи су они који подједнако раде у Удружењу, а почасни чланови су особе које имају посебне заслуге за рад Удружења.

Члан 5.
Служба и привређивање чланства

1. Чланови Удружења могу бити сва физичка лица без ограничења на године старости, пола или занимања као и правна лица и равноправни чланови Удружења који прихватају статут Удружења и који желе да буду чланови.
2. Пријем редовних(пуноправних) чланова и постављење почасних чланова одлучује управа.
Пријем се може одбити без изјаве.
3. Сваки члан добија сопствену чланску карту и бива уписан у члански регистар (списак чланова)

Члан 6.
Завршетак чланства

1. Чланство престаје смрћу или слободним изласком из чланства слободном вољом или искључењем.
2. Искључење члана из Удружења може да обави Управа због повреде обавеза чланстав у Удружењу, неодговорним понашањем или због казнених прекршаја када је члан осуђен.
3. Против искључења је дозвољена жалба генералној скупштини до чега одлука мирује.
4. При завршетку чланства отпуштени члан враћа чланску карту и брише се из регистра чланова Удружења.

Члан 7.
Права и обавезе чланова

1. Редовни(пуноправни) и почасни чланови имају подједнака права на генералној скупштини као и активна и пасивна права у избоору свих органа Удружења.
2. Сваки члан је овлашћен од стране председништва управе да тражи остваривање статута.
3. Чланови се информишу од стране председништва управе о финансијским токовима и извештају
4.Чланови се редовно обавештавају о збивањима, свим делатностима, као и о понашању и стању у финансијама
5. Сви чланови имају  право на сопствени увид у вођењу књига Удружења, уколико  се на време о томе председништво управе информише.
6. Чланови се обавезују да следе интересе удружења и све пропусте спрече у погледу отклањања штете. Даље чланови све одлуке извршавају и пазе на све органе Удружења да следе статут.

Члан 8.
Органи Удружења

Органи Удружења су генерална скупштина, председништво(Управа) и мировни арбитражни суд.

Члан 9.
Генерална скупштина

1. Редовну скупштину сазива председништво(тј. Управа) или председник Удружења сваких шест месеци.
2. Постоји и ванредна скупштина која се сазива након:
а) Одлуке председништва(Управе) или редовне генералне скупштине
б) Писмени захтев најмање десетине чланства
ц) Захтев рачуноконтролора
за четири недеље
5. Учешће на генералној скупштини даје иста права свим члановима и гостима. Права гласа је подједнако за све редовне(пуноправне) чланове, све почасне чланове као и за активне осниваче Удружења. Сваки члан има један глас. Пренос права гласа је дозвољено само уз писмено пуномоће. Активни оснивачи Удружења, као и чланови председништва(Управе) имају право вета.
6. Онај члан који због спречености није у стању да узме учешће у скупштини, обавештава председништво(Управу) недељу дана пре заседања е-поштом и индиректно учествује на генералној скупштини. Ова е-пошта мора бити достављена сазваној генералној скупштини до датума заседања иначе је неважећа.
7. Генерална скупштина без обзира на број присутних способна да одлучује.
8. Одлуке генералне скупштине су утврђене простом већином. Приликом промена статута од значаја је сагласност председништва(Управе). При одлуци за разрешење Удружења потребна је већина од 2/3. Приликом изједначеног броја гласова одлучује глас председавајућег.
9. На генералној скупштини председава председник Удружења. У случају спречености председује његов заменик. Услучају да је и овај спречен, председник Удружења одређује члана председништва(Управе) да председава.

Члан 10.
Задаци генералне скупштине

1. Утврђивање правца кретања и делатности Удружења.
2. Прихватање и одобрење извештаја рачуноконтролора и одлука о рачуну.
3. Избор председништва(Управе) и рачуноконтролора
4. Усаглашавање добровољног разрешења Удружења.
5. Саветовање и усаглашавање одлука питања по дневном реду

Члан 11.
Управа

1. Управа се састоји од председника и шеговог заменика, писмовође и његовог заменика, благајника и његовог заменика. Целокупну чланстбо управе се бира на генералној скупштини простом већином гласова или од стране председника на три године. Могућ је реизбор.
2. Управа доноси одлуке простом већином гласова. Приликом једнаког броја гласова одлучује глас председавајућег.
3. Управа је способна да одлучује уколико су позвани сви њени чланови и ако је присутна половина управних чланова.
4. Управа може бити сазвана позивом председника а у спречености од стране заменика писменим или усменим путем.
5. Заседањем руководи председавајући у спречености његов заменик. У случају да је и овај спречен именује се други члан управе којег одреди председник.
6. Управа у случају да је неко искључен, има право да неког другог члана узме и кооптира. Осим тога члан управе може да иступи али то мора да писмено објасни и изјаву о повлачењу достави управи.
7.Осим због смрти или истека времена функције члана управе може такође истећи разрешењем или иступањем.
8. Генерална скупштина може да разреши целокупну управу или поједина чланове, а притоме право вета има председавајући.

Члан 12.
Задаци управе

Управи припада вођење Удружења.  Она је руководећи орган у смислу Закона о удруживању 2002. Њој припадају задаци који нису предвиђени Статутом  другим органом и прописом.
У области деловања припадају нарочито следећи послови:
1. Уредба и захтеви удружења подразумевају рачуноводство, вођење примања и издатка као и попис имовине
2. Припрема и сазив генералне скупштине на основу статута
3. Информише чланове Удружења о делатностима Удружења, о стању Удружења, као и о прегледу финансија
4. Пријем и искључење чланова сваке врсте
5. Доделу и одбијање почасног чланства
6. Препоруке и референце праваца генералне скупштине

Члан 13.
Посебне обавезе чланова управе појединачно

1. Председник заступа Удружење пред надлежним органима и организација и обавезно позива на генералну скупштину и председава заседању управе и генералне скупштине и обезбеђује спровођење одлука генералне скупштине. У околностима одлагања овлашћен је да у пословима и областима деловања генералне скупштине или управе у име управе на своју одговорност даје наредбе и одређује поредак.
2. У случају одсутности председника, његов заменик преузима његову функцију. Исто тако у случају писмовође или благајника.
3. Потписује важна документа председник или њгов заменик.
4.Израду писаних докумената председавајућег, председника или његовог заменика, благајника или његовог заменика.
5. Писмовођа води списак чланова Удружења, обавезан је да води записник и обезбеђује вођење записника управне седнице и генералне скупштине.
6. Благајник оезбеђује редовно чување новца Удружења са одговорношћу.

Члан 14.
Контролори рачуна

1. Два контролора Удружења су контролни орган Удружења који траје исто онолико колико и изабранао председништво(Управа). Контролори рачуна могу да истовремено буду и чланови управе.
2. Контролори рачуна су обавезни да контролишу пословања и извештај. Они су дужни да обавесте генералну скупштину о резултату своје контроле.

Члан 15.
Мировни арбитражни суд

1. У свим односима у Удружењу који су настали у спору и сукобу одлучује Мировни арбитражни суд који се састоји од три члана.
2. Стране у спору у року од 14 дана бирају из редова пуноправних чланова, два члана Удружења као мировне судије. Они бирају из редова пуноправних чланова председавајућег мировног суда. Решење је на основу два предложена предлога.
3. Мировни арбитражни суд доноси одлуку у присутности председавајућег простом већином гласова при чему је одлука дефинитивна и неопозива.
4. Чланови који су у спору око односа у Удружењу и не покоравају се суду или не прихватају одлуку суда, њих може председништво да искључи из Удружења.

Члан 16.
Добровољно распуштање Удружења

1. Слободно распуштање Удружења је могуће само у случају да буде сазвана ванредна генерална скупштина и да са 2/3 већина датих гласова одлучи.
2. У случају распуштању Удружења закључак скупштине може да буде да се имовина да на коришћење организацији са истом наменом или сличним намерама и сврхом.

 

Превод са немачког
Петровац на Млави, 20.03.2010.                           Проф. Бранислав Лазић